כל הזכויות שמורות לקידום כהלכה מפעילת האתר 'מרכיבים מתכונים'. אין להעתיק, להפיץ ולפרסם – ללא אישור.

הנהלת האתר אינה אחראית לכל נזק העלול להיגרם למי מן הקוראים, עקב יישום ההמלצות או המתכונים שמופיעים באתר. ההבנה, הביצוע והתוצאה הסופיות, כולם על אחריותו של הקורא בלבד.

הנהלת האתר אינה נושאת באחריות שהיא לכל מתכון המופיע בו, וזאת מאחר והמתכונים נשלחים ע"י הגולשים ואין באפשרות מערכת האתר לבדקם, לנסותם, לדעת את מקורם, טעמם או בטיחותם ובכל הנוגע לעניין הבריאותי.
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לעדכן, למחוק ולהוסיף כל מתכון המפורסם באתר.
אין לראות במתכונים או במידע המפורסם באתר המלצה בכל נושא בריאותי, דיאטה, שמירת משקל, תזונה נכונה, תכנון ארוחה, כשרות או כל נושא אחר.

כמו כן, כל חומר אשר מועלה על ידי אחרים ו/או נמסר לאתר אינו מפר זכויות יוצרים של צד ג' וכל מי שמעלה חומר, מעלה זאת על אחריותו.

תנאי המשתמש מהווים חוזה מחייב בין הגולש באתר (להלן: "הגולש") לבין בעל האתר ונועדו להסדיר את תנאי השימוש באתר ואת חובות וזכויות הצדדים לחוזה ביחס לשימוש באתר .

השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאים המפורטים והתחייבות לנהוג על פיהם (להלן: "החוזה"). אנא קראו את תנאי המשתמש בעיון טרם הכניסה לאתר. אם אינכם מסכימים לתנאים הנקובים, אנא הימנעו משימוש באתר.

הגבלת אחריות בעל האתר

הגולש מצהיר כי הוא מודע לכך שתוכן המאמרים והמידע המופיע באתר (שניהם ביחד, להלן: "המידע") מהווים דעה אישית של גולשי האתר בלבד.

הגולש מקבל על עצמו את מלוא האחריות ביחס לשימוש באתר ובמידע, ובעל האתר לא יישא בכל אחריות בגין פעולות המסתמכות על המידע.

הצהרות והתחייבויות הגולש

בעת השימוש באתר מתחייב הגולש:

שירותי דיוור

בהזנת פרטי דוא"ל לצורך הרשמה לשירותי הדיוור של האתר מסכים ומאשר הגולש לקבל, מעת לעת, עדכונים אודות מתכונים, חדשות וידיעות מתחום המזון.

בעל האתר מתחייב כי במסגרת שירותי הדיוור לא ישלחו דברי פרסומת של צד שלישי.

מובהר כי שירותי הדיוור ניתנים ללא תמורה ובעל האתר אינו מבטיח הספקה סדירה, או בכלל, של שירותי הדיוור.

זכויות יוצרים

הזכויות בתכנים המופיעים באתר זה, כולל מאמרים, ידיעות, פוסטים, קבצי גרפיקה וכן עיצוב האתר (כולם ביחד, להלן: "התכנים"), שמורות לבעל האתר בלבד. העתקת תכנים (לבד מהעתקתם או הדפסתם לצורך שימושו הפרטי של הגולש), שינוי התכנים או העמדתם לרשות הציבור ללא קבלת הסכמתו המפורשת, מראש ובכתב, של בעל האתר הינה אסורה ומהווה הפרת זכות יוצרים.

קישורים לאתרי צד ג'

בעל האתר אינו אחראי לתוכן המופיע באתרים מקושרים. כניסה, גלישה ושימוש באתרים אלו הינה על אחריות הגולש בלבד.

זמינות השירות

השימוש באתר נעשה ללא כל תמורה, ובהתאם לכך – בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר ולמחוק כל מידע, ללא כל תנאי או סייג, ובכל עת שיחפוץ.

הגולש מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל תביעה, דרישה או טענה בקשר לזמינות המידע.

תכנים שמשתמשים מוסרים לפרסום ב"מרכיבים מתכונים"

מסירת תכנים לפרסום ב"מרכיבים מתכונים" אינה מקנה לך זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם.

"מרכיבים מתכונים" מעודד את חופש הדיבור ואת קיומו של דיון פורה באתר, תוך השתתפות פעילה שלך ושל יתר משתמשי האתר בו. יחד עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפניך להתבטא באתר, רשאי "מרכיבים מתכונים" לבדוק את התכנים הללו לפני פרסומם. בדיקות כאלה תעשינה אך ורק כדי לנסות למנוע פרסום דברי-נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח וכן תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם בלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי.

"מרכיבים מתכונים" אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת "מרכיבים מתכונים" או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.

בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום ב"מרכיבים מתכונים" חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם ב"מרכיבים מתכונים" את התכנים הבאים:

"מרכיבים מתכונים" רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום בכל עת שתמצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים ב"מרכיבים מתכונים" במשתמשיו, ב"מרכיבים מתכונים" או במי מטעמה. בנוסף, "מרכיבים מתכונים" תהיה רשאית במקרה זה למנוע ממך פרסום תכנים נוספים.

החליטה "מרכיבים מתכונים" לפרסם תוכן שמסרת – היא רשאית לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתה המוחלט ובכלל זה לקצרו.

התכנים שתמסור לפרסום ב"מרכיבים מתכונים" יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש ב"מרכיבים מתכונים" או פרסום איזה מפרטיך. זכור: עליך לנהוג במסירת התכנים ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

"מרכיבים מתכונים" מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים שמתפרסמים באינטרנט, ובכלל זה לתכנים שמפרסמים משתמשים ב"מרכיבים מתכונים". התייחס לתכנים אלה בזהירות ובקפידה. התכנים אינם מתפרסמים מטעמה של "מרכיבים מתכונים", ולפיכך היא אינה אחראית למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. זכור תמיד כי תכנים כאלה אינם תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, כדוגמת עורכי דין, רופאים, בעלי מקצוע מוסמכים וכיו"ב, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת.